Regulamin

§1. Preambuła

Portal www.dziobacz.pl jest portalem społecznościowym wspierającym proces zakupów grupowych. Istotą działania www.dziobacz.pl jest udostępnienie zainteresowanym podmiotom, korzystającym z sieci Internet miejsca, w którym mogą tworzyć oraz przystępować do istniejących projektów zakupów grupowych. Administrator portalu świadczy usługi w zakresie i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, stanowiącym o wzajemnych obowiązkach i uprawnieniach Administratora oraz podmiotów działających w ramach www.dziobacz.pl. Szczegółowe zasady funkcjonowania www.dziobacz.pl zostały opisane poniżej.

§2. Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1.Portalu lub www.dziobacz.pl - należy przez to rozumieć portal społecznościowy wspomagający proces zakupów grupowych działający pod domeną www.dziobacz.pl,

2.Użytkowniku - należy przez to rozumieć podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Portal na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,

3.Administratorze - należy przez to rozumieć firmę "dziobacz.pl Magdalena Wiśniowska", z siedzibą w Bielsku-Białej, NIP 9371438267, REGON 240699540, posługującą się dla kontaktów z Użytkownikami portalu www.dziobacz.pl adresem e-mail: biuro@dziobacz.pl

4.Koncie Użytkownika - należy przez to rozumieć indywidualną przestrzeń, wydzieloną dla każdego z Użytkowników w zasobach portalu.

5.Haśle - należy przez to rozumieć ciąg znaków cyfrowych, literowych lub innych zapewniający Użytkownikowi dostęp do konta,

6.Grupie zakupowej - należy przez to rozmieć grupę Użytkowników zainteresowanych zakupem jednakowych towarów lub usług za pośrednictwem portalu,

7.Projekcie zakupowym - należy przez to rozumieć elektroniczne ogłoszenie, precyzyjnie opisujące i określające parametry towaru lub usługi.

8.Autorze projektu - należy przez to rozumieć Użytkownika będącego pomysłodawcą projektu zakupowego zamieszczonego w ramach portalu,

9.Opiekunie projektu - należy przez to rozumieć przedstawiciela portalu sprawującego opieką nad projektem i reprezentującego interesy Użytkowników w kontaktach z Dostawcą.

10.Dostawcy - należy przez to rozmieć podmiot zawodowo trudniący się dostarczaniem towarów lub usług będących przedmiotem danego projektu zakupowego,

11.Towarze lub usłudze - należy przez to rozumieć przedmiot lub czynność będącą przedmiotem projektu zakupowego.

12.Odwiedzającym - należy przez to rozumieć osobę korzystająca z przestrzeni Internet i korzystającą z ogólnie dostępnych usług świadczonych przez portal.

13.Subskrybencie - należy przez to rozumieć osobę, która za pomocą formularza zapisała się na listę subskrypcyjną newslettera.

§3. Warunki uczestnictwa w www.dziobacz.pl

1.Użytkownikami mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które mogą we własnymi imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.Administrator świadczy usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowiącym o wzajemnych prawach i obowiązkach Użytkowników, Dostawców i Administratora.

3.Użytkownicy, Dostawcy oraz Odwiedzający mogą w każdym czasie zapoznać się z niniejszym Regulaminem w zakładce https://dziobacz.pl/terms

4.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umów zawieranych przez Użytkownika w ramach portalu następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.Zakazane jest dostarczanie za pomocą portalu treści o charakterze bezprawnym naruszającym prawa lub dobra osobiste osób trzecich, niezgodnych z przyjętymi zwyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Za treści o charakterze bezprawnym rozumie się w szczególności treści o charakterze pornograficznym, rasistowskim lub nawołującym do nienawiści.

6.Administrator udostępnia Subskrybentom usługę bezpłatnego newslettera przesyłanego za pomocą poczty elektronicznej.

§4. Konto Użytkownika

1.Podmiot zainteresowany korzystaniem z usług portalu winien założyć konto Użytkownika.

2.W ramach portalu każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.

3.W celu założenia konta należy:

1)wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie adresu e-mail oraz dwukrotne podanie hasła,

2)zaakceptować Regulamin oraz fakultatywnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla kontaktów z portalem a także dla celów marketingowych,

3)poddać się automatycznej weryfikacji antyspamowej GoogleCaptcha,

4.Posiadanie konta umożliwia korzystanie z podstawowych funkcji portalu takich jak: edycja wprowadzonych danych osobowych oraz obserwowanie wybranych projektów wraz z powiadamianiem.

5.Aby założyć własny projekt zakupowy lub uczestniczyć w projektach założonych przez innych Użytkowników należy uzupełnić swój profil Użytkownika podając następujące dane osobowe:

1)imię i nazwisko,

2)adres do doręczeń,

3)numer telefonu kontaktowego,

6.Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym oraz zatwierdzeniu ich prawdziwości, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z instrukcją potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez www.dziobacz.pl, na warunkach określonych w Regulaminie. Umowa na świadczenie usług przez www.dziobacz.pl zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7.Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkowników.

8.Usługa prowadzenia konta jest bezpłatna.

9.Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do konta po zalogowaniu się w portalu www.dziobacz.pl bezpośrednio lub przez aplikajcę Facebook.

 

§5. Usługi świadczone przez www.dziobacz.pl

Administrator poprzez www.dziobacz.pl świadczy następujące usługi:

1) prowadzenie konta Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik może tworzyć projekty zakupowe lub przystępować do istniejących,

2) usługę bezpłatnego newslettera,

3) wspieranie procesu zakupów grupowych przez Opiekunów projektów,

4) pośrednictwo w płatnościach dokonywanych przez Użytkowników.

§6. Projekty zakupowe

1. Każdy z Użytkowników portalu może stworzyć indywidualny projekt zakupowy. W celu utworzenia projektu zakupowego należy wypełnić formularz projektowy dostępny w panelu konta Użytkownika. Po utworzeniu projektu zakupowego na wskazany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana wiadomość zawierająca najistotniejsze postanowienia projektu zakupowego.

2. Użytkownicy mają również możliwość przystępowania do istniejących projektów zakupowych. Dołączenie do projektu zakupowego stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług będących przedmiotem projektu zakupowego.

3. Do każdego projektu zakupowego zostaje przydzielony Opiekun projektu. Rolą Opiekuna projektu jest prowadzenie negocjacji w imieniu Grupy zakupowej z wyłonioną grupą Dostawców.

4. Maksymalny czas trwania projektu zakupowego nie może przekraczać 14 dni, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust.5 pkt 1.

5. Projekt zakupowy uważa się za domknięty z chwilą:

1) upływu czasu projektu, bez zebrania określonej grupy Użytkowników niezbędnych do domknięcia projektu (zakończenie bez sukcesu). W takim przypadku Opiekun projektu za zgodą grupy zakupowej może wydłużyć czas trwania projektu.

2) zebrania odpowiedniej ilości osób do domknięcia projektu (zakończenie z sukcesem). Zakończenie projektu z sukcesem jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub świadczenia usług pomiędzy Użytkownikami, a wyłonionym Dostawcą.

3) zakończenia projektu przez Opiekuna projektu z przyczyn niezależnych od Portalu  tj. działanie siły wyższej lub wycofanie się dostawcy przed domknięciem projektu.

6. Każdy z Użytkowników ma prawo do dwukrotnego wycofania się z projektu zakupowego. Okoliczność wycofania się z projektu zakupowego zostaje odnotowana na koncie Użytkownika. Trzecie i kolejne wycofanie się Użytkownika z projektu skutkować będzie zablokowaniem konta Użytkownika.

§7. Transakcje

1.Domknięcie projektu zakupowego w sposób wskazany w §6 ust. 4 pkt 2 skutkuje zawarciem umowy sprzedaży, lub świadczenia usług pomiędzy Dostawcą a Użytkownikami zrzeszonymi w Grupie zakupowej.

2.O zakończeniu projektu zakupowego sukcesem Uczestnicy Grupy zakupowej zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail. Wiadomość e-mail, o której mowa w zdaniu pierwszym zawierać będzie szczegółowy opis projektu zakupowego, cenę oraz sposób jej uiszczenia, a także dane identyfikujące Administratora oraz Dostawcy.

3.Administrator umożliwia Użytkownikom korzystanie z następujących metod płatności:

1) Przelewem własnym za pomocą bankowości elektronicznej.

2) Przy pomocy systemu bezpiecznych płatności elektronicznych "transferuj.pl".

4.Bezpośrednio po dokonaniu płatności przez wszystkich Użytkowników Grupy zakupowej Administrator przekaże zgromadzone środki pieniężne Dostawcy, wraz danymi osobowymi Użytkowników, niezbędnymi do realizacji umowy będącej przedmiotem projektu zakupowego.

5.Dostawca jest zobowiązany skontaktować się z Użytkownikami w ciągu 24 godzin w celu omówienia sposobu i terminu realizacji umowy, o której mowa w ust. 4

§8. Odpowiedzialność Administratora

1.Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników oraz Dostawców w ramach www.dziobacz.pl, ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach www.dziobacz.pl, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, Dostawców oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Administrator szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów będących przedmiotem Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność Dostawców do sprzedaży towarów lub usług oraz wypłacalność Użytkowników zrzeszonych w grupach zakupowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy będącej przedmiotem projektu zakupowego.

2.Administrator nie sprawdza towarów będących przedmiotem transakcji, zastrzega sobie jednak możliwość zmiany kategorii projektu zakupowego bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości projektu albo usunięcia projektu, o czym informuje Użytkowników oraz Dostawców.

3.Administrator może usunąć projekt zakupowy lub zakończyć go przed czasem w przypadku, gdy czynności związane z projektem naruszają postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływają na dobre imię www.dziobacz.pl. Wskutek usunięcia projektu informacje go dotyczące (w szczególności treść zawarta w ogłoszeniu) przestają być dostępne w www.dziobacz.pl, dalsze czynności w ramach danego projektu są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Użytkowników nie wywołują skutku. Usunięte projekty zakupowe nie mogą być przywrócone.

§9. Opłaty

1.Usługi świadczone przez www.dziobacz.pl mają charakter bezpłatny. Administrator nie pobiera od Użytkowników prowizji lub opłat transakcyjnych za czynności wykonywane w ramach www.dziobacz.pl.

2.Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia nowych płatnych usług w ramach portalu, lub wprowadzenia płatności za usługi świadczone przez portal dotychczas. W przypadku wprowadzenia dodatkowych płatności Administrator poinformuje Użytkowników za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem opłat.

§10. Zmiany Regulaminu

1.Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie.

2.O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e- mail, wysłanej na co najmniej 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian.

3.Pierwsze logowanie na konto po wprowadzeniu zmian uważa się za akceptację zmian Regulaminu.

4.Zmiany Regulaminu niej mają zastosowania do transakcji zawarty przed ich wprowadzeniem w życie.

5.Zmiany Regulaminu będą publikowane w formie ujednoliconego tekstu Regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach.

§11. Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z www.dzobacz.pl niezbędny jest dostęp do Internetu. Sprawne działanie serwisu jest możliwe przy użyciu oprogramowania do przeglądania witryn internetowych. Minimalne wymagania dla przeglądarki to przeglądarka Internet Expolorer 7, Firefox 2, Opera 9.27, Safari 3.12. Ponadto, Użytkownik winien mieć włączoną usługę języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczkę Adobe flash 9.045 (jeżeli wymagania sprzętowe są inne to je skorygujemy)

§12. Prawa konsumenta

1. Wszelkie usługi świadczone przez portal www.dziobacz.pl tj, usługa prowadzenia konta, pośrednictwo w negocjacjach, usługa przekazania płatności są świadczone za wyraźną zgodą konsumenta. Administrator informuję Użytkowników będących konsumentami, iż w przypadku wykonania w/w usług tracą oni prawo odstąpienia od umowy.

2. Dostawcy podejmujący współpracę z Portalem zobowiązują się do przestrzegania wszelkich praw konsumenta. W szczególności Dostawcy zobowiązują się respektować przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r., o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r., poz. 872) oraz innych obowiązujących w Polsce aktów prawnych.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania działalności portalu należy kierować bezpośrednio do Administratora na adres e-mail reklamacje@dziobacz.pl

4. Reklamacja dotycząca funkcjonowania portalu winna zawierać w szczególności dane adresowe reklamującego oraz krótki opis usterki związanej z funkcjonowaniem portalu.

5. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.

6. Odpowiedź na reklamacje zostanie przesłana przez Administratora na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.

7. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów, w tym celu winien skontaktować się z właściwym miejskim/powiatowym rzecznikiem praw konsumenta.

§13. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Magdalena Wiśniowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "dziobacz.pl", z siedzibą w Bielsku-Białej, NIP 9371488267, REGON 240699540.

2.Dane osobowe Użytkowników zbierane i przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umów, których Użytkownik jest stroną tj. umów na prowadzenie konta w serwisie, pośrednictwo w negocjacji ceny oraz umowy sprzedaży towarów lub usług będących przedmiotem projektu zakupowego.

3.Dane osobowe Użytkowników za ich zgodą są udostępniane Dostawcom, którzy zaoferowali najkorzystniejszą cenę grupie zakupowej.

4.Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich edytowania, poprawy oraz aktualizacji.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych, o których mowa w §4 jest niezbędne dla realizacji usług świadczonych przez Administratora.

6.Administrator danych osobowych zobowiązuje się podejmować wszelkie środki techniczne i organizacyjne uniemożliwiające nieuprawniony dostęp osobom trzecim do danych osobowych.

7.Administrator danych osobowych opracował i wdrożył pełną dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w jego przedsiębiorstwie.

8.Dostęp do danych osobowych Użytkowników portalu mają tylko osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych.

9.Administrator danych osobowych wykorzystuje pliki cookies. Więcej na temat plików cookies www.dziobacz.pl/privacy.

10.Dane osobowe Użytkowników są przechowywane na serwerach firmy:

HITME.pl
ul. Franciszka Mamuszki 17A
80-178 Gdańsk

NIP: 879-248-70-67
REGON: 340405340

tel. +48 530 630 021

e-mail: bok@hitme.pl,
WWW: www.hitme.pl

§14. Newsletter

1.Administrator portalu umożliwia Użytkownikom oraz Odwiedzającym skorzystanie z opcji bezpłatnego newslettera.

2.Aby skorzystać z usług newslettera należy zapisać się na listę subskrypcyjną poprzez podanie swojego adres e-mail, zaakceptowanie Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach otrzymywania informacji handlowej.

3.Za pomocą newslettera Administrator będzie dostarczał treści oraz informacje handlowe związane z działalnością portalu oraz podmiotów z nim powiązanych.

4.Użytkownicy newslettera mogą w każdej chwili zrezygnować z jego otrzymywania.

§15. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2015r.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest nieważne lub miałoby się stać nieważne w przyszłości to traci ono moc co nie wpływa na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Świadcząc usługi za pośrednictwem Portalu Administrator korzysta ze wsparcia programów weryfikujących więcej na ich temat pod linkiem https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/.

4. Wszelkie sprawy sporne wynikłe na tle niniejszego Regulaminu rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora. Zapis ten nie dotyczy Konsumentów i nie umniejsza on ich praw.

Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Rozumiem