Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU www.dziobacz.pl

 

 1. Niniejszy dokument zwany w dalszej części polityką prywatności określa zasady, cel oraz zakres przetwarzanych danych przez Administratora danych osobowych, w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego www.dziobacz.pl (zwanego w dalszej części Portalem).
 2. Administratorem danych osobowych, zwanym w dalszej części Administratorem jest firma "dziobacz.pl Magdalena Wiśniowska", z siedzibą w Bielsku-Białej, NIP 9371438267, REGON 240699540.
 3. Administrator dokłada należytej staranności do zabezpieczenia prywatności, w tym przetwarzanych danych osobowych użytkowników Portalu. Administrator w szczególności, dobiera odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Działania te przejawiają się głównie poprzez dobór odpowiednich środków informatycznych, systemów szyfrujących itp., zapobiegającym przed dostępem do przetwarzanych danych przez osoby nieupoważnione.
 4. Administrator sprawuje stały nadzór na przetwarzanymi danymi, oraz ogranicza dostęp do przetwarzanych danych.
 5. Dostęp do przetwarzanych danych osobowych posiadają tylko osoby upoważnione. Posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych przez Administratora. Wszystkie osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych zostały odpowiednio przeszkolone oraz poinformowane o odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej za złamanie procedur związanych z przetwarzaniem danych.
 6. Zbiór danych osobowych użytkowników Portalu został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych w dniu 18.11.2015
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim zgoda samych użytkowników oraz ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której stroną jest użytkownik. Ponadto przetwarzanie danych jest niezbędne dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów przez Administratora tj.: realizacji i rozliczeń związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, prowadzenia marketingu usług własnych.
 8. Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych osobowych, o których mowa w §4 ust. 2 i 5 Regulaminu jest niezbędne dla zawarcia umowy oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora.
 9. Dane podawane przez użytkowników podczas rejestracji wykorzystywane są do celów rozrachunkowych, statystycznych, kontaktu z użytkownikiem, marketingu usług własnych Administratora oraz wszelkich innych czynności związanych z zawarciem umowy i świadczeniem usług przez Administratora za pośrednictwem Portalu www.dziobacz.pl. W przypadkach wskazanych w Regulaminie dane osobowe użytkowników będą udostępniane innym użytkownikom oraz podmiotom zewnętrznym w zakresie niezbędnym do realizacji usług świadczonych przez Administratora. Dane osobowe użytkowników mogą być wykorzystywane w celu ich weryfikacji. W przypadku wyrażenia zgody oraz na zasadach opisanych w Regulaminie Newslettera dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane w celu realizacji usług marketingowych Portalu dziobacz.pl oraz podmiotów z nimi współpracujących, w tym do przesyłania informacji handlowej na podane przez użytkowników adres e-mail.
 10.  Dane osobowe użytkowników mogą być również okazjonalnie za ich zgodą przetwarzane w związku z organizowaniem ankiet, konkursów, akcji promocyjnych oraz badań organizowanych w ramach www.dziobacz.pl.
 11. Ujawnienie danych osobowych pozostałym użytkownikom oraz podmiotom zewnętrznym (trzecim) współpracującym z www.dziobacz.pl jest dobrowolne i dokonywane za zgodą użytkownika, a użytkownik ma prawo w każdym czasie z niego zrezygnować.
 12.  Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa, w tym odpowiednim organom ścigania.
 13. W przypadku powzięcia przez Administratora wiadomości o naruszeniu przez użytkownika Regulaminu www.dziobacz.pl lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania jego danych osobowych odpowiedzialnych za ww naruszenia w celu ustalenia odpowiedzialności. Warunkiem przetwarzania danych osobowych wymienionych w zdaniu pierwszym jest utrwalenie faktu oraz treści tych wiadomości.
 14. Administrator danych osobowych zapewnia użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych w tym w szczególności prawo do uzyskania informacji kto jest Administratorem danych osobowych, w jakim celu i zakresie przetwarzane są dane osobowe, informacji od kiedy przetwarzane  są dane osobowe, uzyskania informacji o źródle z którego pochodzą przetwarzane dane osobowe.
 15.  Administrator danych osobowych zapewnia wszystkim użytkownikom prawo do aktualizacji, zmiany oraz usunięcia przetwarzanych danych osobowych.
 16.  Podmioty współpracujące z www.dziobacz.pl są obowiązane do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych podczas realizacji usług świadczonych w ramach Portalu. Podmioty zewnętrzne są w szczególności zobowiązane do umożliwienia użytkownikom realizacji ww uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.
 17. Użytkownicy maja prawo wnieść pisemny umotywowany sprzeciw z żądaniem zaprzestania przetwarzanych danych osobowych w przypadku naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.
 18.  Administrator zbiera i przetwarza adres IP użytkowników w celach statystycznych oraz demograficznych. Dane te mogą zostać połączone z danymi podanymi przez użytkowników dla celów realizacji usług w ramach www.dziobacz.pl
 19.  Administrator danych osobowych stosuje pliki cookies. Pliki cookies pozwalają dostosować Portal do indywidualnych potrzeb użytkownika więcej na temat cookies w zakładce Polityka Cookies
Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Rozumiem